(30.06.2020 17:07)


Політика конфіденційності

Цей документ «Політика конфіденційності» (далі за текстом — «Політика») являє собою правила користування сайтом https://pabloincognito.com/ (Приватне підприємство «Служба Реклами Деменських»)] (далі — Оператор) персональних даних Користувача, яку Оператор, включаючи всіх осіб, що входять в одну групу з Оператором, можуть отримати про Користувача під час використання ним будь–якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Оператора (далі — Сайт) і в ході виконання Оператором будь–яких угод і договорів з Користувачем. Згода Користувача з Політикою, висловлена ним в рамках відносин з одним з перерахованих осіб, поширюється на всі інші перераховані особи.

Використання Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональних даних. В разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сайту.

1. Загальні положення Політики

1.1. Справжня Політика є невід’ємною частиною Публічної оферти (далі — «Оферта»), розміщеної та/або доступною в мережі Інтернет за посиланням: https://pabloincognito.com/privacy-policy/, а також інших укладених з Користувачем договорів, коли це прямо передбачено їх умовами.

1.2. Справжня Політика складена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297–VI від 01 червня 2010 року, а також іншими нормативно–правовими актами України в області захисту і обробки персональних даних і діє по відношенню до всіх персональних даних, які Оператор може отримати від Користувача, що є стороною за цивільно–правовим договором.

1.3. Оператор має право вносити зміни в справжню Політику. При внесенні таких змін у заголовку Політики вказується дата та час останнього оновлення редакції. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

1.4. До цій Політики, включаючи тлумачення її положень і порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, підлягає застосуванню законодавство України.

2. Персональні дані користувачів, яку обробляє Сайт

2.1. Під персональними даними в цій Політиці розуміється:

2.1.1. Інформація, яку надає Користувач самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача. Обов’язкова для надання Сайту інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд;

2.1.2. Дані, які передаються в автоматичному режимі Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP–адреса, дані файлів Cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), технічні характеристики устаткування і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до Сайту, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація;

2.1.3. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання Сайту.

2.2. Справжня Політика може бути застосована тільки до інформації, що обробляється в ході використання Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті.

2.3. Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність.

3. Цілі обробки персональних даних користувачів

3.1. Сайт збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

3.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє в наступних цілях:

3.2.1. Ідентифікація сторони в рамках сервісів, угод і договорів із сайтом;

3.2.2. Надання Користувачеві персоналізованих сервісів і послуг, а також виконання угод і договорів;

3.2.3. Напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

3.2.4. Поліпшення якості роботи Сайту, зручності його використання для Користувача, розробка нових послуг і сервісів;

3.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;

3.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень, на основі знеособлених даних.

4. Умови обробки персональних даних користувачів і її передачі третім особам

4.1. Відносно персональних даних Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

4.2. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

4.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

4.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем;

4.3.3. Передача необхідна для функціонування і працездатності самого Сайту;

4.3.4. Передача передбачена Українським чи іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

4.3.5. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;

4.3.6. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угода Сайту, справжню Політику, або документи, що містять умови використання конкретних сервісів.

4.3.7. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Сайту.

5. Зміна та видалення персональної інформації. Обов’язкове зберігання даних

5.1. Користувач може в будь–який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, звернувшись до Сайту по контактам в розділі «Контакти».

5.2. Права, передбачені п. 5.1. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Наприклад, такі обмеження можуть передбачати обов’язок Сайту зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на термін, встановлений законодавством, і передати таку інформацію, відповідно до законодавчо встановленої процедури, державному органу.

6. Обробка персональних даних за допомогою файлів Cookie та лічильників

6.1. Файли Cookie, передані Сайтом обладнанню Користувача і обладнанням Користувача Сайту, можуть використовуватися Сайтом для надання Користувачеві персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, в статистичних та дослідницьких цілях, а також для поліпшення Сайту.

6.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які він використовував для відвідування сайтів в мережі Інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами Cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів Cookie.

6.3. Google має право встановити, що надання певного сервісу або послуги можливо тільки за умови, що прийом та отримання файлів Cookie дозволені Користувачем.

6.4. Структура файлу Cookie, його зміст і технічні параметри визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

6.5. Лічильники, розміщені Сайтом, можуть використовуватися для аналізу файлів Cookie Користувача, для збору і обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення працездатності Сайту в цілому або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

7. Захист персональної інформації Користувача

7.1. Сайт вживає необхідних і достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

8. Зміна Політики конфіденційності

8.1. Сайт має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно доступна на сторінці за посиланням: https://pabloincognito.com/privacy-policy/.

9. Контакти і питання щодо персональних даних

9.1. Всі пропозиції, питання, запити та інші звернення з приводу цієї Політики і використання своїх персональних даних Користувач має право направляти Сайту: за адресою електронної пошти: [email protected].


Публічна оферта

Цей документ — це публічна оферта (пропозиція) інтернет-магазину «https://pabloincognito.com/» про продаж товарів

1. Загальні положення

1.1. Справжня публічна оферта (далі – Оферта) є офіційною пропозицією ФОП Деменський Д.П., на адресу будь–якої особи укласти з ФОП Деменський Д.П., договір купівлі–продажу товару на Сайті дистанційним чином на умовах, визначених у цьому Договорі і містить всі істотні умови Оферти.

1.2. Замовлення Покупцем товару, розміщеного на Сайті, означає, що Покупець згоден з усіма умовами цієї Оферти, Політики конфіденційності і Угоди користувача.

1.3. Сайт має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця.

1.4. Термін дії оферти необмежений, якщо інше не зазначено на Сайті.

1.5. Сайт надає Покупцеві повну і достовірну інформацію про товар.

2. Предмет Оферти

2.1. Сайт зобов’язується передати Покупцеві товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар на умовах цієї Оферти.

2.2. Найменування, ціна, кількість товару, а також інші необхідні умови Оферти визначаються на підставі відомостей, наданих Покупцем при оформленні замовлення.

2.3. Право власності на замовлені товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі товару Покупцеві і оплати останнім повної вартості товару і доставки. Ризик його випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі товару Покупцеві.

3. Вартість товару

3.1. Ціни на товар визначаються Продавцем в односторонньому безспірному порядку і вказуються на сторінках інтернет–магазину, розташованого за інтернет-адресою: https://pabloincognito.com/

3.2. Ціна товару вказується в гривнях України.

3.3. Розрахунки між Сайтом і Покупцем за товар проводяться способами, обраними Покупцем в процесі оформлення замовлення на Сайті.

4. Момент укладання Оферти

4.1. Акцептом цієї Оферти (договору) є оформлення Покупцем замовлення на товар відповідно до умов цієї Оферти. Оформлення Покупцем замовлення на товар відбувається шляхом вчинення дій при оформленні замовлення.

4.2. Акцептуємо справжню Оферту, Покупець висловлює згоду в тому, що:

  • реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) вказані їм добровільно;
  • реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) передаються в електронній формі каналами зв’язку мережі «Інтернет»;
  • реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) передані Сайту для реалізації цілей, зазначених у цій Оферті, Політиці конфіденційності, Угоді і можуть бути передані третім особам, для реалізації цілей, зазначених у цій Оферті;
  • реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) можуть бути використані Сайтом в цілях просування товарів і послуг, шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою каналів зв’язку;
  • з метою додаткового захисту від шахрайських дій зазначені Покупцем реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) можуть бути передані банку, який здійснює транзакції по оплаті оформлених замовлень;
  • дане Покупцем згоду на обробку його реєстраційних даних (в тому числі персональних даних) є безстроковим і може бути відкликана Покупцем або його законним представником, подачею письмової заяви, переданої Сайту.

5. Повернення товару та грошових коштів

5.1. Повернення товару здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

5.2. Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого товару на банківську карту.

6. Доставка товару

6.1. Доставка товару Покупцю здійснюється в терміни, узгоджені Сторонами при підтвердженні замовлення співробітником Сайту.

6.2. При кур’єрській доставці товару Покупець в реєстрі доставки ставить свій підпис навпроти тих позицій товару, які Покупець придбав. Даний підпис служить підтвердженням того, що Покупець не має претензій до комплектації товару, до кількості і зовнішнього вигляду товару.

6.3. Після отримання товару претензії до кількості, комплектності та виду товару не приймаються.

7. Термін дії оферти

7.1. Справжня Оферта набуває чинності з моменту її акцепту Покупцем, і діє до моменту відкликання акцепту публічної оферти.

8. Додаткові умови

8.1. Сайт має право переуступати або яким–небудь іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

8.2. Сайт та надані послуги можуть бути тимчасово частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь–яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Сайту має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.

8.3. До відносин між Покупцем і Сайтом застосовуються положення українського законодавства.

8.4. У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Сайту по телефону або іншим доступним способом. Усі виниклі суперечки сторони будуть прагнути вирішити шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до відповідного органу відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність інших положень.

9. Реквізити Сайту